Privacyverklaring EHBO-vereniging Ermelo

Van wie verwerkt EHBO-vereniging Ermelo persoonsgegevens?

 • Leden en ereleden van EHBO-vereniging Ermelo
 • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap van EHBO-vereniging Ermelo of zich aanmelden voor een cursus
 • Evenementenorganisatoren die interesse tonen of een aanvraag doen voor de verlening van Eerste Hulp die EHBO-vereniging Ermelo biedt
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij als vereniging een relatie mee hebben

Persoonsgegevens die wij verwerken van leden en ereleden van EHBO-vereniging Ermelo zijn:

 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mail adressen
 • Geboortedatum
 • Diplomanummer + vervaldatum diploma
 • Bankrekeningnummer
 • Presentielijsten van herhalingslessen en bijwonen ALV
 • Overzichten van welke leden het posten bij evenementen en welke leden in bezit zijn van EHBO-kleding

Persoonsgegevens die wij verwerken van niet-leden van EHBO-vereniging Ermelo zijn:

 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Naam organisatie/ stichting/ bedrijf
 • Inschrijving KvK
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mail adressen
 • Geboortedatum (geldt alleen voor mensen die zich aanmelden voor een cursus)
 • Geboorteplaats (alleen voor NRR-certificaten)
 • Bankrekeningnummer

Deze gegevens zijn niet openbaar en alleen toegankelijk voor bestuursleden van EHBO-vereniging Ermelo.

Bewaren van persoonsgegevens:

EHBO-vereniging Ermelo bewaart persoonsgegevens van leden en ereleden zolang zij lid zijn van de vereniging en tot twee jaar na opzegging van zijn/ haar lidmaatschap.
EHBO-vereniging Ermelo bewaart persoonsgegevens van niet-leden niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens delen met derden:

EHBO-vereniging Ermelo stelt geen persoonsgegevens beschikbaar aan derden.
Gegevens van leden en cursisten (zoals naam/ adres/ geboortedatum en diplomanummer) worden uitsluitend gedeeld met Het Oranje Kruis.
Kijk voor het privacybeleid van Het Oranje Kruis op www.hetoranjekruis.nl

Gebruik van beeldmateriaal:

Voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s/ filmpjes) om te plaatsen op social media, website van EHBO-vereniging Ermelo, flyers/folders of redactionele stukken wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan de leden middels het “Toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal”

Gegevens inzien of aanpassen:

Leden hebben te allen tijde het recht om eigen persoonsgegevens in te zien.
Wijzigingen of aanpassingen van persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan de secretaris van EHBO-vereniging Ermelo via info@ehbo-ermelo.nl

Uw privacy-rechten:

Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens via info@ehbo-ermelo.nl 
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?
Kijk op www.wetten.overheid.nl

November 2020
EHBO-vereniging Ermelo